Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K.Norwida

Wyników na stronę: 10 20 30

Sprawozdanie finansowe Młodzieżowego Domu Kultury "Muranów" im. C. K. Norwida za rok 2021 zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Link: https://dbfosrodmiescie.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Sprawozdania_finansowe/2021.htm

Dostępność architektoniczna:

Siedziba placówki jest częściowo dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek jest czterokondygnacyjny. Winda dojeżdża do wysokości III piętra. Do budynku można się dostać na wózku inwalidzkim. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Do placówki można wejść z psem asystującym.

Sprawozdanie finansowe Młodzieżowego Domu Kultury "Muranów" im. C. K. Norwida za rok 2020 zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy https://dbfosrodmiescie.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Sprawozdania_finansowe/2020.htm

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności MDK "Muranów" w Warszawie

Wstęp 

MDK "Muranów" w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego MDK Muranów w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą częściowo poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 2. Brak możliwości przełączania trybu pracy, brak możliwości przełączania kontrastu.
 3. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 4. Część formularzy nie posiada przycisków i jest zatwierdzana klawiszem "enter".
 5. Część elementów strony nie posiada unikalnych identyfikatorów.

Na stronie znajdują się treści, które opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, a wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych i ich usunięcie wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Możliwości zmiany rozmiaru tekstu.
 2. Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 3. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 4. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-08-31.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-11-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor MDK „Muranów” im. C. K. Norwida, adres poczty elektronicznej : kultura@mdk-muranow.waw.pl.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 723 244 930.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

MDK Muranów w Warszawie nie posiada tłumacza języka migowego.

Dane teleadresowe placówki:

Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida

ul. Stawki 10

00-178 Warszawa

Tel.: 22 635 01 40, 22 635 82 85, 723 244 930

e-mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl

strona internetowa: www.mdk-muranow.waw.pl

 

 

Sprawozdanie finansowe Młodzieżowego Domu Kultury "Muranów" im. C. K. Norwida za rok 2019 zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. https://dbfosrodmiescie.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Sprawozdania_finansowe/2019.htm

 

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DLA KANDYDATÓW DOTYCZĄCYMI REKRUTACJI

 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2022/2023 (zał. nr 1);
 2. Harmonogram zapisów do placówek wychowania pozaszkolnego 2022/2023 (zał. nr 2);
 3. Plan zajęć popołudniowych w MDK „Muranów” na rok szkolny 2022/2023* (zał. nr 3);
 4. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo także na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy;
 5. Adres strony elektronicznej rekrutacji dla kandydatów: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

*plan zajęć – dni i godziny mogą ulec zmianom do dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.

ZASADY REKRUTACJI DO PLACÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2022_2023.pdf

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022 2023 DLA KANDYDATÓW.pdf

PLAN ZAJĘĆ 2022 2023.pdf

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
skarg i wniosków  oraz przyjmowania i rozpatrywania
interwencji w Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida w Warszawie

Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C. K. Norwida jest publiczna placówką edukacji pozaszkolnej.

Organ prowadzący:  Biuro Edukacji m. st. Warszawy za pośrednictwem Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. 

https://www.srodmiescie.warszawa.pl/

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorim Oświaty w Warszawie.

http://kuratorium.waw.pl/

 
1 do 10 z 17